ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ :
1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) ที่วางจำหน่ายแล้ว
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน :
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด :
1. ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการคิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง หากพบการนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบ และยินยอมให้คณะ    กรรมการประกวดมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลฯ
2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้ 1 – 5 คน (ไม่รวมที่ปรึกษา)
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด
4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกกรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบถ้วน
5. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
ขั้นตอนการประกวด :
1. การสมัครและการส่งเอกสารรายละเอียดผลงาน
  1.1 ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการประประกวด Agri Plus Award หรือ Download เอกสารใบสมัคร ได้ที่ www.agriplusaward.com ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยครอบคลุม ดังนี้
    1) ชื่อผลงาน (ภาษาไทย/อังกฤษ) พร้อมระบุประเภทที่ส่งเข้าประกวด
   2) ภาพถ่ายผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดที่มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน รวมทั้งภาพในมุมมองอื่น อาทิ หน้าตรงและด้านข้าง เป็นต้น
   3) เขียนอธิบายถึงรายละเอียดของผลงานตามหัวข้อที่ระบุไว้ในใบสมัคร (ในกรณีที่ต้องมีการสาธิตวิธีการใช้งาน หรืออาจจัดทำเป็น VDO Clip เพิ่มเติมส่งมาเพื่อการแนะนำผลงาน)
   4) ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (โทรศัพท์ / อีเมล์)
 1.2 กำหนดให้ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดผลงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินในรอบคัดเลือกได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
    1) เว็บไซต์ ส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com พร้อมแนบไฟล์ ที่ระบุในกติกาให้ครบถ้วน
    2) ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวด “Agri Plus Award 2019” 117 ซอยกรุงเทพกรีฑาซอย 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
   3) อีเมล์ ส่งใบสมัครและผลงานทาง อีเมล์: agriplusaward@gmail.com ระบุชื่อในอีเมล์ว่า “การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย” พร้อมแนบไฟล์ตามที่ระบุในกติกา
2. การพิจารณาในรอบคัดเลือก
  คณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อคัดเลือกผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 40 ผลงาน (ประเภทละ 10 ผลงาน)
3. การประกาศผลรอบคัดเลือก
  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะประกาศทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com        
4. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
  ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้องนำเสนอรายละเอียดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ ระยะเวลา 7 นาที และระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ซักถาม 3 นาที รวมเป็น 10 นาที
5. การประกาศผลและมอบรางวัล
  การประกาศผล และพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน :

เกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
ระดับนวัตกรรม เช่น ระดับความใหม่ของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3535
คุณค่าของนวัตกรรม เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากนวัตกรรมในมุมมองต่างๆ  (เศรษฐกิจ สังคม) ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร เช่น ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น3535
ความน่าสนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์1010
ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์1010
ความครบถ้วนของใบสมัคร10-
รูปแบบ/วิธีการนำเสนอและการตอบคำถาม-10
คะแนนรวม100100

รางวัลสำหรับการประกวด :

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product)

ที่วางจำหน่ายแล้ว ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)
117 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร  : 02 346 9000 / 098 863 6990
Email  : agriplusaward@gmail.com
Facebook  : facebook.com/AgriPlusAward
Website  : www.agriplusaward.com
Powered by MakeWebEasy.com